Wzory oznaczeń wg nowego systemu klasyfikacji substancji chemicznych – GHS/CLP.
Więcej o regulacji prawnej na stronie Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy.

Galeria piktogramów

W galerii dostępne są obrazy PNG o rozmiarze 1080 × 1080 px, z przezroczystym tłem.

GHS01

Exploding bomb pictogram Związki wybuchowe lub samoreaktywne.

GHS02

Flame pictogram Substancje łatwopalne, samonagrzewające się, samoreaktywne, piroforyczne, nadtlenki organiczne, uwalniają gazy palne w kontakcie z wodą.

GHS03

Flame over circle pictogram Substancje utleniające się, które mogą wzniecić lub wzmóc pożar.

GHS04

Gas cylinder pictogram Gazy sprężone (pod ciśnieniem). Ogrzanie może spowodować wybuch i obrażenia.

GHS05

Corrosion pictogram Substancje powodujące korozję metali. Substancje żrące, powodujące uszkodzenia skóry lub oczu.

GHS06

Skull and crossbones pictogram Substancje wysoce toksyczne, których spożycie, wdychanie lub kontakt przez skórę grozi powikłaniami zdrowotnymi a nawet śmiercią.

GHS07

Exclamation mark pictogram Substancje szkodliwe dla zdrowia człowieka / dla warstwy ozonowej. Mogą powodować reakcję alergiczną skóry lub podrażnienie oczu; działać szkodliwie w przypadku połknięcia lub dostania się do dróg oddechowych.

GHS08

Health hazard pictogram Substancje rakotwórcze, mutagenne, upośledzające płodność, szkodliwe dla płodu, toksyczne, uczulające, uszkadzające narządy wewnętrzne.

GHS09

Environment pictogram Substancje niebezpieczne dla środowiska. Działające toksycznie na organizmy wodne.

Grafiki wektorowe do pobrania

Format PDF (wersja 1.3, Acrobat 4.x).
Każdy piktogram na osobnej stronie. 9 stron. Kolory CMYK.
Wektory są zoptymalizowane.
Plik odpowiedni do importu do programów DTP, jak: CorelDRAW Graphics Suite‎, Adobe Illustrator, Adobe InDesign, QuarkXPress czy Scribus.

Znaki są zgodne z Globalnie Zharmonizowanym Systemem Klasyfikacji i Oznakowania Chemikaliów (GHS).

Szersza paleta symboli (także w formacie wektorowym EPS) na stronie UNECE → GHS pictograms.

Join the Conversation

1 Comment

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *